دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

WH - Starter
R89.00 ZAR ماهانه
سفارش دهید

Storage
5 GB SSD

Email Addresses
10 Included

Sub Domains
3 Included

Databases
3 Included

WH - Basic
R150.00 ZAR ماهانه
سفارش دهید

Storage
10 GB SSD

Email Addresses
25 Included

Sub Domains
5 Included

Databases
5 Included

WH - Business
R350.00 ZAR ماهانه
سفارش دهید

Storage
30 GB SSD

Email Addresses
50 Included

Sub Domains
15 Included

Databases
10 Included